Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Kedzierzynie-Ko┼║lu
Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w K─Ödzierzynie-Ko┼║lu og┼éasza nab├│r kandydat├│w na opiekun├│w prawnych dla os├│b ca┼ékowicie ubezw┼éasnowolnionych

Strona główna E-PORADA dla seniorów
i ich opiekun├│w
Ankieta zadowolenia klienta Aktualno┼Ťci Komu pomagamy Rodzina 500 plus Jak uzyska─ç pomoc Akcja PODAJ DALEJ Definicje w pomocy spo┼éecznej Sprawd┼║ czy jeste┼Ť na li┼Ťcie wyp┼éat ┼Üwiadczenia Rodzinne i Pomoc Alimentacyjna Konsultacje spo┼éeczne O┼Ťrodki wsparcia Grupa wsparcia Klub Integracji Spo┼éecznej Program Aktywizacja i Integracja (PAI) Imprezy cykliczne Informator Seniora Aktywny senior polsko-czeskego pogranicza Linki Bezp┼éatne szkolenia
O o┼Ťrodku Kontakty Dzia┼éy o┼Ťrodka Kadra zarz─ůdzaj─ůca

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
┼Üwiadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane s─ů na warunkach okre┼Ťlonych                     w ustawie z dnia  7 wrze┼Ťnia 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów                    (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 169 z pó┼║n. zm.) .


┼Üwiadczenia z funduszu alimentacyjnego przys┼éuguj─ů:

 1. obywatelom polskim;
 2. cudzoziemcom:
  • je┼╝eli wynika to z wi─ů┼╝─ůcych Rzeczpospolit─ů Polsk─ů umów dwustronnych o zabezpieczeniu spo┼éecznym,
  • przebywaj─ůcym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt sta┼éy, zezwolenia na pobyt rezydenta d┼éugoterminowego Unii Europejskiej oraz zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w zwi─ůzku z okoliczno┼Ťci─ů, o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004),
  • przebywaj─ůcym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zwi─ůzku z uzyskaniem statusu uchod┼║cy lub ochrony uzupe┼éniaj─ůcej.
- je┼╝eli osoby te zamieszkuj─ů na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres ┼Ťwiadczeniowy, w którym otrzymuj─ů ┼Ťwiadczenia z funduszu alimentacyjnego, chyba ┼╝e  dwustronne umowy mi─Ödzynarodowe o zabezpieczeniu spo┼éecznym stanowi─ů inaczej.

┼Üwiadczenia z funduszu alimentacyjnego przys┼éuguj─ů w wysoko┼Ťci bie┼╝─ůco ustalonych alimentów, jednak┼╝e nie wy┼╝szej ni┼╝ 500 z┼é miesi─Öcznie.

Przyznanie prawa do ┼Ťwiadczenia z funduszu alimentacyjnego uzale┼╝nione jest od spe┼énienia kryterium dochodowego. ┼Üwiadczenia te przys┼éuguj─ů, je┼╝eli dochód rodziny w przeliczeniu na osob─Ö w rodzinie nie przekracza kwoty 725 z┼é.

Do ┼Ťwiadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytu┼éu wykonawczego pochodz─ůcego lub zatwierdzonego przez s─ůd, je┼╝eli egzekucja okaza┼éa si─Ö bezskuteczna.

Bezskuteczno┼Ť─ç egzekucji w rozumieniu ww. ustawy oznacza egzekucj─Ö, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesi─Öcy nie wyegzekwowano pe┼énej nale┼╝no┼Ťci z tytu┼éu zaleg┼éych i bie┼╝─ůcych zobowi─ůza┼ä alimentacyjnych.

Za bezskuteczn─ů egzekucj─Ö uwa┼╝a si─Ö równie┼╝ niemo┼╝no┼Ť─ç wszcz─Öcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko d┼éu┼╝nikowi alimentacyjnemu przebywaj─ůcemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególno┼Ťci z powodu:
    
 • braku podstawy prawnej do poj─Öcia czynno┼Ťci zmierzaj─ůcych do wykonania tytu┼éu wykonawczego w miejscu zamieszkania d┼éu┼╝nika,      
       
 • braku mo┼╝liwo┼Ťci wskazania przez osob─Ö uprawnion─ů miejsca zamieszkania d┼éu┼╝nika alimentacyjnego za granic─ů.

┼Üwiadczenia z funduszu alimentacyjnego przys┼éuguj─ů osobie uprawnionej do uko┼äczenia przez ni─ů 18 roku ┼╝ycia albo w przypadku gdy uczy si─Ö w szkole lub szkole wy┼╝szej do uko┼äczenia przez ni─ů 25 roku ┼╝ycia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepe┼énosprawno┼Ťci - bezterminowo.

Zmiany w wysoko┼Ťci ┼Ťwiadcze┼ä z funduszu alimentacyjnego na skutek zmiany wysoko┼Ťci zas─ůdzonych alimentów dokonuje si─Ö po wp┼éywie tytu┼éu wykonawczego do komornika s─ůdowego prowadz─ůcego post─Öpowanie egzekucyjne od miesi─ůca, w którym nast─ůpi┼éa zmiana wysoko┼Ťci zas─ůdzonych alimentów.

┼Üwiadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przys┼éuguj─ů, je┼╝eli osoba uprawniona:
 • zosta┼éa umieszczona w instytucji zapewniaj─ůcej ca┼éodobowe utrzymanie lub w pieczy zast─Öpczej;
 • zawar┼éa zwi─ůzek ma┼é┼╝e┼äski.

Kryterium dochodowe
┼Üwiadczenia z funduszu alimentacyjnego przys┼éuguj─ů, je┼╝eli dochód rodziny w przeliczeniu na osob─Ö w rodzinie nie przekracza kwoty 725 z┼é.

Dochód rodziny w przeliczeniu na osob─Ö ustala si─Ö bior─ůc pod uwag─Ö dochody odpowiednio nast─Öpuj─ůcych cz┼éonków rodziny: rodziców osoby uprawnionej, ma┼é┼╝onka rodzica osoby uprawnionej, osob─Ö, z któr─ů rodzic osoby uprawnionej wychowuje wspólne dziecko, pozostaj─ůce na ich utrzymaniu dzieci w wieku do uko┼äczenia 25. roku ┼╝ycia oraz dziecko, które uko┼äczy┼éo 25. rok ┼╝ycia otrzymuj─ůce ┼Ťwiadczenia z funduszu alimentacyjnego lub legitymuj─ůce si─Ö orzeczeniem o znacznym stopniu niepe┼énosprawno┼Ťci, je┼╝eli w zwi─ůzku z t─ů niepe┼énosprawno┼Ťci─ů przys┼éuguje ┼Ťwiadczenie piel─Ögnacyjne, a tak┼╝e osob─Ö uprawnion─ů; do rodziny nie zalicza si─Ö:

 • dziecka pozostaj─ůcego pod opiek─ů opiekuna prawnego,
 • dziecka pozostaj─ůcego w zwi─ůzku ma┼é┼╝e┼äskim,
 • rodzica osoby uprawnionej zobowi─ůzanego tytu┼éem wykonawczym pochodz─ůcym lub zatwierdzonym przez s─ůd do alimentów na jej rzecz.

Je┼╝eli prawo do ┼Ťwiadcze┼ä ustala si─Ö osobie uprawnionej pozostaj─ůcej pod opiek─ů opiekuna prawnego, ustalaj─ůc dochód, uwzgl─Ödnia si─Ö tylko dochód osoby uprawnionej.

Przy ustalaniu uprawnie┼ä do ┼Ťwiadcze┼ä z funduszu alimentacyjnego brane s─ů pod uwag─Ö dochody cz┼éonków rodziny osi─ůgni─Öte w roku kalendarzowym poprzedzaj─ůcym okres ┼Ťwiadczeniowy oraz zmiany w sytuacji dochodowej stanowi─ůce utrat─Ö lub uzyskanie dochodu w rozumieniu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

W przypadku uzyskania dochodu przez cz┼éonka rodziny po roku kalendarzowym poprzedzaj─ůcym okres ┼Ťwiadczeniowy dochód ustala si─Ö na podstawie dochodu cz┼éonka rodziny powi─Ökszonego o kwot─Ö uzyskanego dochodu z miesi─ůca nast─Öpuj─ůcego po miesi─ůcu, w którym dochód zosta┼é osi─ůgni─Öty. Natomiast w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzaj─ůcym okres ┼Ťwiadczeniowy, uzyskany w tym roku dochód dzieli si─Ö przez liczb─Ö miesi─Öcy, w których dochód ten by┼é osi─ůgni─Öty. Przepisy o uzyskaniu dochodu maj─ů zastosowanie, je┼Ťli dochód uzyskany nadal jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do ┼Ťwiadcze┼ä z funduszu alimentacyjnego.

Uzyskanie dochodu w rozumieniu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oznacza uzyskanie dochodu spowodowane:
 • zako┼äczeniem urlopu wychowawczego,
 • uzyskaniem prawa do zasi┼éku lub stypendium dla bezrobotnych,
 • uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • uzyskaniem zasi┼éku przedemerytalnego lub ┼Ťwiadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego ┼Ťwiadczenia kompensacyjnego, a tak┼╝e emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
 • rozpocz─Öciem pozarolniczej dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej,
 • uzyskaniem zasi┼éku chorobowego, ┼Ťwiadczenia rehabilitacyjnego lub zasi┼éku macierzy┼äskiego, przys┼éuguj─ůcych po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • uzyskaniem ┼Ťwiadczenia rodzicielskiego,
 • uzyskaniem zasi┼éku macierzy┼äskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu spo┼éecznym  rolników.


W przypadku utraty dochodu przez cz┼éonka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzaj─ůcym okres ┼Ťwiadczeniowy lub po tym roku ustalaj─ůc dochód nie uwzgl─Ödnia si─Ö kwoty dochodu, który nast─Öpnie zosta┼é utracony. Utrata dochodu nast─Öpuje na wniosek.

Utrata dochodu oznacza utracenie dochodu spowodowane:

 • uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
 • utrat─ů prawa do zasi┼éku lub stypendium dla bezrobotnych,
 • utrat─ů zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • utrat─ů zasi┼éku przedemerytalnego lub ┼Ťwiadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego ┼Ťwiadczenia kompensacyjnego, a tak┼╝e emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
 • wyrejestrowaniem pozarolniczej dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z pó┼║n. zm.),
 • utrat─ů zas─ůdzonych ┼Ťwiadcze┼ä alimentacyjnych w zwi─ůzku ze ┼Ťmierci─ů osoby zobowi─ůzanej do tych ┼Ťwiadcze┼ä,
 • utrat─ů zasi┼éku chorobowego, ┼Ťwiadczenia rehabilitacyjnego lub zasi┼éku macierzy┼äskiego, przys┼éuguj─ůcych po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
  utrat─ů ┼Ťwiadczenia rodzicielskiego,
  utrat─ů zasi┼éku macierzy┼äskiego, o którym mowa w przepisach o  ubezpieczeniu spo┼éecznym rolników.

W przypadku gdy cz┼éonek rodziny przebywa w instytucji zapewniaj─ůcej ca┼éodobowe utrzymanie, ustalaj─ůc dochód rodziny w przeliczeniu na osob─Ö, nie uwzgl─Ödnia si─Ö osoby przebywaj─ůcej w tej instytucji.

Zatrudnienie lub inna praca zarobkowa jest rozumiane jako wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku s┼éu┼╝bowego, umowy o prac─Ö nak┼éadcz─ů oraz wykonywanie pracy lub ┼Ťwiadczenie us┼éug na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzie┼éo, kontraktu mened┼╝erskiego albo w okresie cz┼éonkostwa w rolniczej spó┼édzielni produkcyjnej, spó┼édzielni kó┼éek rolniczych lub spó┼édzielni us┼éug rolniczych, a tak┼╝e prowadzenie pozarolniczej dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej.

W przypadku ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego, przyjmuje si─Ö, ┼╝e z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje si─Ö dochód miesi─Öczny w wysoko┼Ťci 1/12 dochodu og┼éaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa G┼éównego Urz─Ödu Statystycznego. Zgodnie z tre┼Ťci─ů obwieszczenia Prezesa GUS z dnia 23 wrze┼Ťnia 2015 r. dochód ten w 2014 r. wyniós┼é 2506 z┼é, tj. 208,83 z┼é miesi─Öcznie. Je┼╝eli rodzina lub osoba ucz─ůca si─Ö uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego oraz uzyskuje pozarolnicze dochody, dochody te sumuje si─Ö.

Dochody brane pod uwag─Ö przy ustalaniu prawa do ┼Ťwiadcze┼ä
z funduszu alimentacyjnego  to:
 
 • przychody podlegaj─ůce opodatkowaniu na zasadach  okre┼Ťlonych w art.  27, 30b, 30c, 30e i 30 f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, nale┼╝ny podatek dochodowy od osób fizycznych, sk┼éadki na ubezpieczenia spo┼éeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz sk┼éadki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • deklarowany w o┼Ťwiadczeniu dochód z dzia┼éalno┼Ťci podlegaj─ůcej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zrycza┼étowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osi─ůganych przez osoby fizyczne, pomniejszony o nale┼╝ny zrycza┼étowany podatek dochodowy i sk┼éadki na ubezpieczenia spo┼éeczne i zdrowotne,
 • inne dochody niepodlegaj─ůce opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych (w szczególno┼Ťci: alimenty na rzecz dzieci, stypendia socjalne, nale┼╝no┼Ťci otrzymywane z tytu┼éu wynajmu pokoi go┼Ťcinnych).

Od dochodów odlicza si─Ö kwot─Ö alimentów ┼Ťwiadczonych na rzecz innych osób.
Ustalenie prawa do ┼Ťwiadcze┼ä z funduszu alimentacyjnego oraz ich wyp┼éata nast─Öpuj─ů odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Post─Öpowanie w sprawie ┼Ťwiadcze┼ä z funduszu alimentacyjnego prowadzi organ w┼éa┼Ťciwy wierzyciela tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta w┼éa┼Ťciwego ze wzgl─Ödu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej do ┼Ťwiadczenia alimentacyjnego.

Prawo do ┼Ťwiadczenia z funduszu alimentacyjnego ustala si─Ö, na okres ┼Ťwiadczeniowy tj. od dnia 1 pa┼║dziernika do dnia 30 wrze┼Ťnia nast─Öpnego roku kalendarzowego.


Wnioski o ustalenie prawa do ┼Ťwiadcze┼ä z funduszu alimentacyjnego na nowy okres ┼Ťwiadczeniowy s─ů przyjmowane od dnia 1 sierpnia.

W przypadku gdy osoba ubiegaj─ůca si─Ö o ┼Ťwiadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres ┼Ťwiadczeniowy z┼éo┼╝y wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do ┼Ťwiadcze┼ä z funduszu alimentacyjnego oraz wyp┼éata ┼Ťwiadcze┼ä przys┼éuguj─ůcych za miesi─ůc pa┼║dziernik nast─Öpuje do dnia 31 pa┼║dziernika.

W przypadku gdy osoba ubiegaj─ůca si─Ö o ┼Ťwiadczenia na nowy okres ┼Ťwiadczeniowy z┼éo┼╝y wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 wrze┼Ťnia do dnia 31 pa┼║dziernika, ustalenie prawa do ┼Ťwiadcze┼ä z funduszu alimentacyjnego oraz wyp┼éata ┼Ťwiadcze┼ä przys┼éuguj─ůcych za miesi─ůc pa┼║dziernik nast─Öpuje do dnia 30 listopada.

Do wniosku o ustalenie prawo do ┼Ťwiadcze┼ä z funduszu alimentacyjnego nale┼╝y do┼é─ůczy─ç w szczególno┼Ťci:
 • dokumenty stwierdzaj─ůce wysoko┼Ť─ç dochodu rodziny, w tym odpowiednio:
 • za┼Ťwiadczenia lub o┼Ťwiadczenia dokumentuj─ůce wysoko┼Ť─ç innych dochodów ni┼╝ dochody podlegaj─ůce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach okre┼Ťlonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30ei art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ka┼╝dego cz┼éonka rodziny;
 • o┼Ťwiadczenia cz┼éonków rodziny o wysoko┼Ťci uzyskanego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzaj─ůcym okres ┼Ťwiadczeniowy, je┼╝eli cz┼éonkowie rodziny rozliczaj─ů si─Ö na podstawie przepisów o zrycza┼étowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osi─ůganych przez osoby fizyczne;
 • o┼Ťwiadczenia cz┼éonków rodziny o wysoko┼Ťci uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzaj─ůcym okres ┼Ťwiadczeniowy innego dochodu niepodlegaj─ůcego opodatkowaniu;
 • za┼Ťwiadczenie w┼éa┼Ťciwego organu gminy, albo o┼Ťwiadczenie wielko┼Ťci gospodarstwa rolnego wyra┼╝onej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzaj─ůcym okres ┼Ťwiadczeniowy albo nakaz p┼éatniczy za ten rok,
 • przekazy lub przelewy pieni─Ö┼╝ne dokumentuj─ůce wysoko┼Ť─ç alimentów, je┼╝eli cz┼éonkowie rodziny s─ů zobowi─ůzani wyrokiem s─ůdu lub ugod─ů  s─ůdow─ů do ich p┼éacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
 • przekazy lub przelewy pieni─Ö┼╝ne dokumentuj─ůce faktyczn─ů wysoko┼Ť─ç otrzymanych alimentów, w przypadku uzyskania  alimentów ni┼╝szych ni┼╝ zas─ůdzone w wyroku lub ugodzie s─ůdowej, oraz za┼Ťwiadczenie komornika o ca┼ékowitej lub cz─Ö┼Ťciowej  bezskuteczno┼Ťci egzekucji alimentów, a tak┼╝e o wysoko┼Ťci wyegzekwowanych alimentów,
 • odpis podlegaj─ůcego wykonaniu orzeczenia s─ůdu zas─ůdzaj─ůcego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodzin─ů, odpis postanowienia s─ůdu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodzin─ů, lub odpis protoko┼éu zawieraj─ůcego tre┼Ť─ç ugody s─ůdowej lub odpis zatwierdzonej przez s─ůd ugody zawartej przed mediatorem, zobowi─ůzuj─ůcych do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodzin─ů,
 • o┼Ťwiadczenie o bezskuteczno┼Ťci egzekucji lub za┼Ťwiadczenie od komornika  prowadz─ůcego post─Öpowanie egzekucyjne stwierdzaj─ůce bezskuteczno┼Ť─ç egzekucji (za ostatnie dwa miesi─ůce poprzedzaj─ůce miesi─ůc z┼éo┼╝enia wniosku)lub
 • informacja w┼éa┼Ťciwego s─ůdu lub w┼éa┼Ťciwej instytucji o podj─Öciu przez osob─Ö uprawnion─ů czynno┼Ťci zwi─ůzanych z wykonaniem tytu┼éu wykonawczego za granic─ů albo o niepodj─Öciu tych czynno┼Ťci w szczególno┼Ťci w zwi─ůzku z:- brakiem podstawy prawnej do ich podj─Öcia lub- brakiem mo┼╝liwo┼Ťci wskazania przez osob─Ö uprawnion─ů miejsca zamieszkania d┼éu┼╝nika alimentacyjnego za granic─ů;
 • za┼Ťwiadczenie lub o┼Ťwiadczenie o ucz─Öszczaniu osoby uprawnionej do szko┼éy lub szko┼éy wy┼╝szej, w przypadku, gdy osoba uprawniona uko┼äczy┼éa 18 rok ┼╝ycia;
 • w przypadku, gdy osoba uprawniona znajduje si─Ö pod opiek─ů opiekuna prawnego, orzeczenie s─ůdu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej;
  
Podstawa prawna :
1. Ustawa z dnia 7.09.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - (tekst jednolity (Dz.U. z 2016 r., poz.169 z pó┼║n. zm.)
2. Rozporz─ůdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Poltyki Spo┼éecznej z dnia 8.12.2015 r. w sprawie sposobu i trybu post─Öpowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, za┼Ťwiadcze┼ä i o┼Ťwiadcze┼ä o ustalenie prawa do ┼Ťwiadczenia z funduszu alimentacyjnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 2229).
3. Rozporz─ůdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Poltyki Spo┼éecznej z dnia 21.12.2015 r. w sprawie sprawozda┼ä z realizacji zada┼ä przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym
do alimentów (Dz.U. z 2015 r., poz.2324).
4. Rozporz─ůdzenie Ministra Pracy i Polityki Spo┼éecznej z dnia 23.03.2011 r. w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu alimentacyjnego oraz wzoru o┼Ťwiadczenia maj─ůtkowego d┼éu┼╝nika alimentacyjnego (Dz.U. z  2011 r., Nr 73, poz. 395).

Wymagane dokumenty ( druki do pobrania ):

 

Poni┼╝sze dokumenty nale┼╝y do┼é─ůczy─ç jedynie w przypadku gdy dotycz─ů osoby ubiegaj─ůcej si─Ö o ┼Ťwiadczenie:

 • za┼Ťwiadczenie albo o┼Ťwiadczenie o ucz─Öszczaniu osoby uprawnionej do szko┼éy lub szko┼éy wy┼╝szej w przypadku gdy uko┼äczy┼éa ona 18 rok ┼╝ycia,
 • orzeczenie s─ůdu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej,
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepe┼énosprawno┼Ťci,
 • informacje w┼éa┼Ťciwego s─ůdu lub w┼éa┼Ťciwej instytucji o podj─Öciu przez osob─Ö uprawnion─ů czynno┼Ťci zwi─ůzanych z wykonaniem tytu┼éu wykonawczego albo o niepodj─Öciu tych czynno┼Ťci w szczególno┼Ťci w zwi─ůzku z: brakiem podstawy prawnej do ich podj─Öcia lub brakiem mo┼╝liwo┼Ťci wskazania przez osob─Ö uprawnion─ů miejsca zamieszkania d┼éu┼╝nika alimentacyjnego za granic─ů,
 • dokumenty potwierdzaj─ůce uzyskanie lub utrat─Ö dochodu: dokument okre┼Ťlaj─ůcy wysoko┼Ť─ç dochodu uzyskanego przez cz┼éonka rodziny oraz liczb─Ö miesi─Öcy, w których dochód by┼é osi─ůgany — w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzaj─ůcym okres ┼Ťwiadczeniowy. Dokument okre┼Ťlaj─ůcy wysoko┼Ť─ç dochodu uzyskanego przez cz┼éonka rodziny z miesi─ůca nast─Öpuj─ůcego po miesi─ůcu, w którym dochód zosta┼é osi─ůgni─Öty — w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzaj─ůcym okres ┼Ťwiadczeniowy,
 • dokument okre┼Ťlaj─ůcy dat─Ö utraty dochodu oraz miesi─Öczn─ů wysoko┼Ť─ç utraconego dochodu.
 • w przypadku, gdy cz┼éonek rodziny ma ustalone prawo do alimentów ale ich nie otrzymuje lub otrzymuje w wysoko┼Ťci ni┼╝szej lub wy┼╝szej od ustalonej w tytule egzekucyjnym nale┼╝y do┼é─ůczy─ç dokument potwierdzaj─ůcy wysoko┼Ť─ç otrzymywanych alimentów: wydany przez organ prowadz─ůcy post─Öpowanie egzekucyjne, w przypadku uzyskania alimentów ni┼╝szych ni┼╝ ustalone w tytule egzekucyjnym, w formie o┼Ťwiadczenia lub w formie za┼Ťwiadczenia organu prowadz─ůcego post─Öpowanie egzekucyjne w przypadku uzyskania alimentów wy┼╝szych ni┼╝ ustalone w tytule.

Miejsce z┼éo┼╝enia dokumentów
Druk wniosku o ustalenie prawa do ┼Ťwiadczenia z funduszu alimentacyjnego mo┼╝na otrzyma─ç w Dziale ┼Üwiadcze┼ä Rodzinnych i Pomocy Alimentacyjnej przy Miejskim O┼Ťrodku Pomocy Spo┼éecznej w K─Ödzierzynie-Ko┼║lu ul. Reja 2A Sala Obs┼éugi (parter) lub pobra─ç ze strony internetowej: www.mops-kkozle.pl
Instytucja czynna:

 • Poniedzia┼éek: od 7:00 do 16:00
 • Wtorek-Pi─ůtek: od 7:00 do 15:00

Przyjmowanie stron:

 • Poniedzia┼éek: od 7:15 do 15:45
 • Wtorek-Pi─ůtek: od 7:15 do 14:45

Informacje na temat ┼Ťwiadczenia z funduszu alimentacyjnego mo┼╝na równie┼╝ uzyska─ç pod numerem telefonu 77/4837901 wew. 140

Termin i sposób za┼éatwienia
Post─Öpowanie w sprawie ustalenia prawa do ┼Ťwiadczenia z funduszu alimentacyjnego ko┼äczy si─Ö wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od dnia z┼éo┼╝enia kompletu dokumentów.
W przypadku konieczno┼Ťci przeprowadzenia dodatkowego post─Öpowania wyja┼Ťniaj─ůcego termin za┼éatwienia sprawy mo┼╝e ulec wyd┼éu┼╝eniu.
Jednocze┼Ťnie informujemy, i┼╝ w toku post─Öpowania administracyjnego Dzia┼é ┼Üwiadcze┼ä Rodzinnych i Pomocy Alimentacyjnej przy Miejskim O┼Ťrodku Pomocy Spo┼éecznej w K─Ödzierzynie-Ko┼║lu ma prawo ┼╝─ůda─ç dostarczenia innych dokumentów niezb─Ödnych do prawid┼éowego rozpatrzenia sprawy.

Opłaty
Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji administracyjnej nie podlega żadnym opłatom.

Tryb odwoławczy
Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do ┼Ťwiadczenia z funduszu alimentacyjnego s┼éu┼╝y stronie prawo wniesienia odwo┼éania do Samorz─ůdowego Kolegium Odwo┼éawczego w Opolu w terminie 14 dni od daty jej odebrania.
Odwo┼éanie wnosi si─Ö za po┼Ťrednictwem Miejskiego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej w K─Ödzierzynie-Ko┼║lu.

Copyright © Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w K─Ödzierzynie-Ko┼║lu | Projekt i wykonanie: www.4PROJEKT.pl