Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Kedzierzynie-Ko┼║lu
Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w K─Ödzierzynie-Ko┼║lu og┼éasza nab├│r kandydat├│w na opiekun├│w prawnych dla os├│b ca┼ékowicie ubezw┼éasnowolnionych

Strona główna E-PORADA dla seniorów
i ich opiekun├│w
Ankieta zadowolenia klienta Aktualno┼Ťci Komu pomagamy Rodzina 500 plus Jak uzyska─ç pomoc Akcja PODAJ DALEJ Definicje w pomocy spo┼éecznej Sprawd┼║ czy jeste┼Ť na li┼Ťcie wyp┼éat ┼Üwiadczenia Rodzinne i Pomoc Alimentacyjna Konsultacje spo┼éeczne O┼Ťrodki wsparcia Grupa wsparcia Klub Integracji Spo┼éecznej Program Aktywizacja i Integracja (PAI) Imprezy cykliczne Informator Seniora Aktywny senior polsko-czeskego pogranicza Linki Bezp┼éatne szkolenia
O o┼Ťrodku Kontakty Dzia┼éy o┼Ťrodka Kadra zarz─ůdzaj─ůca

Zgodnie z ustaw─ů o systemie o┼Ťwiaty stypendium szkolne jest ┼Ťwiadczeniem pomocy materialnej
o charakterze socjalnym. Udzielane jest uczniom w celu zmniejszenia ró┼╝nic w dost─Öpie do edukacji, umo┼╝liwienia pokonania barier dost─Öpu do edukacji wynikaj─ůcych z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a tak┼╝e wspierania edukacji uczniów zdolnych.

Stypendium szkolne przysługuje:

 1. uczniom szkó┼é publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkó┼é publicznych dla m┼éodzie┼╝y i dla doros┼éych oraz s┼éuchaczom kolegiów pracowników s┼éu┼╝b spo┼éecznych - do czasu uko┼äczenia kszta┼écenia, nie d┼éu┼╝ej jednak ni┼╝ do uko┼äczenia 24. roku ┼╝ycia,
 2. wychowankom publicznych i niepublicznych o┼Ťrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu uko┼äczenia realizacji obowi─ůzku nauki,
 3. uczniom szkó┼é niepublicznych nieposiadaj─ůcych uprawnie┼ä szkó┼é publicznych dla m┼éodzie┼╝y i dla doros┼éych - do czasu uko┼äczenia realizacji obowi─ůzku nauki.

Warunkiem przyznania stypendium szkolnego jest zamieszkiwanie na terenie gminy K─Ödzierzyn-Ko┼║le.
Stypendium szkolne mo┼╝e otrzyma─ç ucze┼ä znajduj─ůcy si─Ö w trudnej sytuacji materialnej, wynikaj─ůcej z niskich dochodów na osob─Ö w rodzinie, oraz od okoliczno┼Ťci wyst─Öpuj─ůcych w rodzinie ucznia, takich jak:

 1. bezrobocie,
 2. niepe┼énosprawno┼Ť─ç,
 3. ciężka lub długotrwała choroba,
 4. wielodzietno┼Ť─ç,
 5. brak umiej─Ötno┼Ťci wype┼éniania funkcji opieku┼äczo-wychowawczych,
 6. alkoholizm lub narkomania,
 7. rodzina niepełna.

Rodzin─ů w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo┼éecznej s─ů osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostaj─ůce w faktycznym zwi─ůzku, wspólnie zamieszkuj─ůce i gospodaruj─ůce.

Miesi─Öczna wysoko┼Ť─ç dochodu na osob─Ö w rodzinie uprawniaj─ůca do ubiegania si─Ö o stypendium szkolne nie mo┼╝e by─ç wi─Öksza ni┼╝ 514 z┼é na osob─Ö w rodzinie.

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:

 1. rodziców/opiekunów prawnych niepe┼énoletniego ucznia,
 2. pełnoletniego ucznia,
 3. dyrektora szkoły.

Stypendium szkolne mo┼╝e by─ç równie┼╝ przyznane z urz─Ödu.

Formy udzielenia stypendium szkolnego:

 1. ca┼ékowite lub cz─Ö┼Ťciowe pokrycie kosztów udzia┼éu w zaj─Öciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczaj─ůcych poza zaj─Öcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a tak┼╝e udzia┼éu w zaj─Öciach edukacyjnych realizowanych poza szko┼é─ů (j─Özykowych, plastycznych, muzycznych, w wyjazdach na "zielon─ů szko┼é─Ö", w wycieczkach edukacyjnych organizowanych przez szko┼é─Ö)*,
 2. pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym zakup podr─Öczników, zeszytów, tornistrów (plecaków), strojów sportowych, pomocy naukowych lub innego wyposa┼╝enia ucznia wymaganego przez szko┼é─Ö**,
 3. ca┼ékowite lub cz─Ö┼Ťciowe pokrycie kosztów zwi─ůzanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dotyczy uczniów szkó┼é ponadpodstawowych oraz s┼éuchaczy kolegiów)***,
 4. ┼Ťwiadczenie pieni─Ö┼╝ne, w okoliczno┼Ťciach wskazanych w art. 90d ust. 5 ustawy o systemie o┼Ťwiaty.

*   realizacja stypendium szkolnego nast─Öpuje poprzez zap┼éat─Ö nale┼╝no┼Ťci za udzia┼é ucznia w zaj─Öciach edukacyjnych w formie przelewu na rachunek podmiotu organizuj─ůcego zaj─Öcia (wydatki zwi─ůzane ze zbiorowymi wyjazdami – tzw. "zielona szko┼éa", wycieczka szkolna – mo┼╝na udokumentowa─ç na podstawie kopii zbiorczych faktur z okre┼Ťleniem kosztu jaki poniós┼é ucze┼ä potwierdzonego przez szko┼é─Ö, lub za┼Ťwiadczenia wystawionego przez szko┼é─Ö z okre┼Ťleniem kosztu poniesionego przez ucznia),

** stypendium szkolne realizowane jest w formie ca┼ékowitej lub cz─Ö┼Ťciowej refundacji kosztów poniesionych przez ucznia na podstawie przed┼éo┼╝onych orygina┼éów faktur lub rachunków za zakupione wyposa┼╝enie – dokumenty powinny zawiera─ç nazw─Ö wystawcy (czytelna), dat─Ö wystawienia/sprzeda┼╝y, nr dokumentu, nazw─Ö przedmiotu podlegaj─ůcego refundacji, form─Ö zap┼éaty, imi─Ö i nazwisko ucznia pe┼énoletniego, w przypadku ucznia niepe┼énoletniego imi─Ö i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego; kopie dowodów p┼éatno┼Ťci nie b─Öd─ů uwzgl─Ödniane,


*** realizacja stypendium szkolnego nast─Öpuje na podstawie przedstawionych przez ucznia rachunków (faktur) lub w przypadku zwrotu kosztów za dojazd do szko┼éy – na podstawie biletu miesi─Öcznego.

Stypendium szkolne przyznawane jest na okres:

 1. nie krótszy ni┼╝ miesi─ůc i nie d┼éu┼╝szy ni┼╝ 10 miesi─Öcy w przypadku uczniów szkó┼é podstawowych oraz ponadpodstawowych,
 2. nie krótszy ni┼╝ miesi─ůc i nie d┼éu┼╝szy ni┼╝ 9 miesi─Öcy w przypadku s┼éuchaczy kolegiów.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego należy składać:

 1. do 15 wrze┼Ťnia danego roku szkolnego – w przypadku uczniów szkó┼é podstawowych i ponadpodstawowych,
 2. do 15 pa┼║dziernika danego roku szkolnego – w przypadku s┼éuchaczy kolegiów.

Do wniosku o udzielenie stypendium szkolnego nale┼╝y do┼é─ůczy─ç za┼Ťwiadczenia lub o┼Ťwiadczenia o wysoko┼Ťci dochodów netto cz┼éonków rodziny zamieszkuj─ůcych wspólnie z uczniem, z miesi─ůca poprzedzaj─ůcego z┼éo┼╝enie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesi─ůca, w którym wniosek zosta┼é z┼éo┼╝ony, bez wzgl─Ödu na tytu┼é i ┼║ród┼éo ich uzyskania, a w szczególno┼Ťci:

 1. Za┼Ťwiadczenia lub o┼Ťwiadczenia o zarobkach,
 2. Za┼Ťwiadczenia lub o┼Ťwiadczenie o ilo┼Ťci hektarów przeliczeniowych,
 3. Za┼Ťwiadczenie lub o┼Ťwiadczenie o wysoko┼Ťci otrzymywanych rent, emerytur, alimentów,
 4. Za┼Ťwiadczenie lub o┼Ťwiadczenie o przyznanych dodatkach mieszkaniowych, energetycznych, ┼Ťwiadczeniach rodzinnych, piel─Ögnacyjnych lub innych,
 5. Za┼Ťwiadczenie lub o┼Ťwiadczenie o wysoko┼Ťci dochodu z prowadzonej dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej,
 6. Za┼Ťwiadczenie lub o┼Ťwiadczenie o korzystaniu ze ┼Ťwiadcze┼ä pieni─Ö┼╝nych z pomocy spo┼éecznej z wyszczególnieniem rodzaju i wysoko┼Ťci ┼Ťwiadczenia,
 7. Za┼Ťwiadczenia lub o┼Ťwiadczenie o dochodach z pracy dorywczej,
 8. Za┼Ťwiadczenie lub o┼Ťwiadczenie o wysoko┼Ťci zasi┼éku dla bezrobotnych,
 9. Za┼Ťwiadczenie lub o┼Ťwiadczenie o innych uzyskiwanych przez cz┼éonków rodziny dokumentach.

Od dochodu odlicza si─Ö kwot─Ö alimentów ┼Ťwiadczonych na rzecz innych osób.
Uwaga! W poszczególnych przypadkach mog─ů by─ç wymagane inne dokumenty nie obj─Öte powy┼╝szym zestawieniem.

Wszystkich ubiegaj─ůcych si─Ö o stypendium szkolne prosi si─Ö o sk┼éadanie kompletnej dokumentacji.

Na co mo┼╝e by─ç przeznaczone stypendium szkolne?
Stypendium szkolne mo┼╝e by─ç przeznaczone na dodatkowe zaj─Öcia edukacyjne, oraz pomoc rzeczow─ů o charakterze edukacyjnym. ┼Üwiadczenia te nie s─ů wymienione w formie zamkni─Ötego katalogu, gdy┼╝ ich rodzaj zale┼╝y od potrzeb ucznia. Dodatkowymi zaj─Öciami mog─ů by─ç np. zaj─Öcia wyrównawcze, nauka j─Özyków obcych, zaj─Öcia sportowe, taneczne, plastyczne, muzyczne, recytatorskie, ró┼╝nego rodzaju kó┼éka zainteresowa┼ä itd.
Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym to np. tornister, strój na zaj─Öcia wychowania fizycznego, podr─Öczniki, zeszyty, przybory szkolne - ale tak┼╝e atlas historyczny, mapa, encyklopedia, vademecum, kompendium, pokrycie kosztów abonamentu internetowego (umowa z operatorem zawarta pod adresem zamieszkania ucznia), czy inne – o ile zwi─ůzane s─ů z procesem edukacyjnym. Obuwie i odzie┼╝ mog─ů stanowi─ç pomoc o charakterze edukacyjnym jedynie w sytuacji, gdy wi─ů┼╝─ů si─Ö w sposób oczywisty i bezpo┼Ťredni z procesem edukacji ucznia (np. kimono dla ucznia trenuj─ůcego karate, rower dla ucznia trenuj─ůcego kolarstwo). Natomiast zakup codziennej odzie┼╝y lub obuwia, umo┼╝liwiaj─ůcego uczniowi dotarcie do szko┼éy (jak np. kurtka, buty) le┼╝y w kompetencjach resortu polityki spo┼éecznej i nie powinien by─ç finansowany w ramach stypendium szkolnego.
Wnioskodawcy zobowi─ůzani s─ů niezw┼éocznie powiadomi─ç organ, który przyzna┼é stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowi┼éy podstaw─Ö przyznania stypendium szkolnego (art. 90o ust. 1 ustawy o systemie o┼Ťwiaty).
Stypendium szkolne wstrzymuje si─Ö lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowi─ů podstaw─Ö przyznania stypendium szkolnego (art. 90o ust. 4 ustawy o systemie o┼Ťwiaty).
Nale┼╝no┼Ťci z tytu┼éu nienale┼╝nie pobranego stypendium szkolnego podlegaj─ů ┼Ťci─ůgni─Öciu w trybie przepisów o post─Öpowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 90o ust. 5 ustawy o systemie o┼Ťwiaty).
Na podstawie art. 233 kodeksu karnego kto sk┼éadaj─ůc zeznanie maj─ůce s┼éu┼╝y─ç za dowód w post─Öpowaniu s─ůdowym lub w innym post─Öpowaniu na podstawie ustawy, zeznaje nieprawd─Ö lub zataja prawd─Ö, podlega karze pozbawienia wolno┼Ťci do lat 3.

Przyk┼éadowy katalog wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego pobierz

Faktury/rachunki nale┼╝y sk┼éada─ç w Miejskim O┼Ťrodku Pomocy Spo┼éecznej w K─Ödzierzynie-Ko┼║lu w pokoju nr 116 na I pi─Ötrze w poniedzia┼éki, ┼Ťrody i pi─ůtki w godzinach 11:00 - 15:00 w terminach wynikaj─ůcych z decyzji administracyjnych przyznaj─ůcych ┼Ťwiadczenie.
Terminy wyp┼éat stypendium szkolnego – zgodnie z harmonogramem wyp┼éat obowi─ůzuj─ůcym w tut. O┼Ťrodku.

Copyright © Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w K─Ödzierzynie-Ko┼║lu | Projekt i wykonanie: www.4PROJEKT.pl