Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Kedzierzynie-Ko┼║lu
Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w K─Ödzierzynie-Ko┼║lu og┼éasza nab├│r kandydat├│w na opiekun├│w prawnych dla os├│b ca┼ékowicie ubezw┼éasnowolnionych

Strona główna E-PORADA dla seniorów
i ich opiekun├│w
Ankieta zadowolenia klienta Aktualno┼Ťci Komu pomagamy Rodzina 500 plus Jak uzyska─ç pomoc Akcja PODAJ DALEJ Definicje w pomocy spo┼éecznej Sprawd┼║ czy jeste┼Ť na li┼Ťcie wyp┼éat ┼Üwiadczenia Rodzinne i Pomoc Alimentacyjna Konsultacje spo┼éeczne O┼Ťrodki wsparcia Grupa wsparcia Klub Integracji Spo┼éecznej Program Aktywizacja i Integracja (PAI) Imprezy cykliczne Informator Seniora Aktywny senior polsko-czeskego pogranicza Linki Bezp┼éatne szkolenia
O o┼Ťrodku Kontakty Dzia┼éy o┼Ťrodka Kadra zarz─ůdzaj─ůca

Definicje w pomocy społecznej

U┼╝ywane w pomocy spo┼éecznej okre┼Ťlenia oznaczaj─ů:

CA┼üKOWITA NIEZDOLNO┼Ü─ć
DO PRACY

ca┼ékowita niezdolno┼Ť─ç do pracy w rozumieniu przepisów
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze┼ä Spo┼éecznych albo zaliczenie do I lub II grupy inwalidów lub legitymowanie si─Ö znacznym lub umiarkowanym stopniem niepe┼énosprawno┼Ťci
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i spo┼éecznej oraz zatrudnianiu osób niepe┼énosprawnych

DOCHÓD
DZIECKA

dochód, do którego zalicza si─Ö kwot─Ö otrzymywanej renty wraz
z dodatkiem dla sierot zupe┼énych, zasi┼éek piel─Ögnacyjny, dodatek piel─Ögnacyjny, otrzymywane alimenty oraz kwot─Ö odpowiadaj─ůc─ů dochodom uzyskiwanym z maj─ůtku dziecka

DOCHÓD
NA OSOB─ś
W RODZINIE

dochód rodziny podzielony przez liczb─Ö osób w rodzinie

DOCHÓD
RODZINY

suma miesi─Öcznych dochodów osób w rodzinie

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA POMOCY SPOŁECZNEJ

regionalny o┼Ťrodek polityki spo┼éecznej, powiatowe centrum pomocy rodzinie, o┼Ťrodek pomocy spo┼éecznej, dom pomocy spo┼éecznej, placówk─Ö specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, placówk─Ö opieku┼äczo-wychowawcz─ů, o┼Ťrodek adopcyjnoopieku┼äczy, o┼Ťrodek wsparcia i o┼Ťrodek interwencji kryzysowej

KONTRAKT
SOCJALNY

pisemna umowa zawarta z osob─ů ubiegaj─ůc─ů si─Ö o pomoc, okre┼Ťlaj─ůca uprawnienia i zobowi─ůzania stron umowy, w ramach wspólnie podejmowanych dzia┼éa┼ä zmierzaj─ůcych do przezwyci─Ö┼╝enia trudnej sytuacji ┼╝yciowej osoby lub rodziny

NIEZDOLNO┼Ü─ć
DO PRACY
Z TYTUŁU WIEKU

osi─ůgni─Öcie wieku emerytalnego okre┼Ťlonego w art. 24 ust. 1a i 1b oraz w art. 27 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze┼ä Spo┼éecznych

OSOBA
BEZDOMNA

osoba niezamieszkuj─ůca w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowan─ů na pobyt sta┼éy, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludno┼Ťci, a tak┼╝e osoba niezamieszkuj─ůca w lokalu mieszkalnym i zameldowana na pobyt sta┼éy w lokalu, w którym nie ma mo┼╝liwo┼Ťci zamieszkania

OSOBA
SAMOTNA

osoba samotnie gospodaruj─ůca, niepozostaj─ůca w zwi─ůzku ma┼é┼╝e┼äskim i nieposiadaj─ůca wst─Öpnych ani zst─Öpnych

OSOBA SAMOTNIE GOSPODARUJ─äCA

osoba prowadz─ůca jednoosobowe gospodarstwo domowe

OSOBA
ZATRUDNIONA

osoba pozostaj─ůca w zatrudnieniu w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu i przeciwdzia┼éaniu bezrobociu lub prowadz─ůca dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů w rozumieniu przepisów dotycz─ůcych dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej

PRACA
SOCJALNA

dzia┼éalno┼Ť─ç zawodowa maj─ůca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolno┼Ťci do funkcjonowania w spo┼éecze┼ästwie poprzez pe┼énienie odpowiednich ról spo┼éecznych oraz tworzenie warunków sprzyjaj─ůcych temu celowi

RENTA

renta z polskiego lub zagranicznego systemu ubezpieczeń społecznych, renta strukturalna lub renta socjalna

RODZINA

osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostaj─ůce w faktycznym zwi─ůzku, wspólnie zamieszkuj─ůce i gospodaruj─ůce

┼ÜREDNI MIESI─śCZNY KOSZT UTRZYMANIA
W DOMU POMOCY
SPO┼üECZNEJ LUB CA┼üODOBOWEJ PLACÓWCE OPIEKU┼âCZO-WYCHOWAWCZEJ

kwota rocznych kosztów dzia┼éalno┼Ťci domu lub ca┼éodobowej placówki opieku┼äczo-wychowawczej wynikaj─ůca z utrzymania mieszka┼äców lub dzieci, z roku poprzedniego, bez kosztów inwestycyjnych, wydatków bie┼╝─ůcych na remonty i zakupy zwi─ůzane z realizacj─ů programu naprawczego, powi─Ökszon─ů o prognozowany ┼Ťrednioroczny wska┼║nik cen towarów i us┼éug konsumpcyjnych ogó┼éem, przyj─Öty w ustawie bud┼╝etowej na dany rok kalendarzowy, podzielona przez liczb─Ö miejsc, ustalona jako suma rzeczywistej liczby mieszka┼äców w poszczególnych miesi─ůcach roku poprzedniego, w domu lub placówce

ŚWIADCZENIE NIENALEŻNIE
POBRANE

┼Ťwiadczenie pieni─Ö┼╝ne uzyskane na podstawie przedstawionych nieprawdziwych informacji lub niepoinformowania o zmianie sytuacji materialnej lub osobistej

Copyright © Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w K─Ödzierzynie-Ko┼║lu | Projekt i wykonanie: www.4PROJEKT.pl